Regulamin

Regulamin Klubu „KAITO”

Regulamin Klubu
1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub (dalej: „Członek Klubu”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zostaje Członkiem Klub FightSports Stalowa Wola po podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminu oraz zakupieniu karnetu
2. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna ustawowego Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
3. Każdy Członek Klubu otrzymuje imienny karnet, który zobowiązany jest okazywać przy wejściu do Klubu. Obsługa Klubu może również żądać okazania dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja uczniowska lub studencka), w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu.
4. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania karnetu przez Członka Klubu innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest zabroniona.
5. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia otrzymanego karnetu, wystawienie duplikatu karnetu wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 20 zł (dwadzieścia złotych), uiszczaną przez Członka Klubu w recepcji.
6. Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z siłowni, maty oraz z sauny.
7. Karnet może zostać wykupiony na czas określony jednego (1) lub więcej miesięcy
8. Rozróżnianych jest 3 rodzaje karnetów : „Karnet OPEN”, „Karnet Sztuk Walk” , „Karnet Siłownia” uprawniające do korzystania z usług Klubu w godzinach jego otwarcia. Zmiany w zakresie i rodzajach karnetów mogą być wprowadzane przez Klub w dowolnym czasie i nie powodują one konieczności zmiany Regulaminu, przy czym nie mogą one zmienić w sposób istotny warunków ustalonych pomiędzy Członkiem Klubu, a Klubem.
9. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
10. Opłaty za karnety należne są i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest 30 dni od daty zakupu karnetu. Członek Klubu zobowiązuje się uiszczać opłaty za karnet w dzień zakupu karnetu. .
11. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem uiszczenia opłaty członkowskiej wraz z należnymi bieżącymi opłatami z tytułu korzystania z karnetów. Od tego dnia Członkowi Klubu przysługuje prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub.
12. W okresie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach, Członek Klubu nie jest uprawniony do wstępu do Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu związanych z dostępem do Klubu.
13. Rzeczy wartościowe Członek Klubu zobowiązany jest zdeponować w recepcji Klubu. Za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane w ww. miejscach, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
14. Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. W przypadku gdy czas, przez który z winy Klubu Członek Klubu nie może korzystać z przysługujących mu zgodnie z regulaminem świadczeń, wynosi powyżej 8 godzin w danym dniu, Członkowi Klubu przysługuje jeden (1) dodatkowy dzień na korzystanie z usług Klubu zgodnie z rodzajem wykupionego karnetu
15. Klub zapewnia Członkom Klubu bezpłatną opiekę instruktorów.
16. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu.
17. Członek Klubu zobowiązany jest do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, udostępnionych w recepcji Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów.
18. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym Członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć.
19. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Klubu jest zabronione.
20. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe.
21. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu zmiennego, krytego obuwia sportowego.
22. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady medycznej.
23. Zabronione jest korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających.
24. Pracownik recepcji Klubu ma prawo identyfikacji Klienta na podstawie dowodu tożsamości. Warunkiem korzystania z usług Klubu jest wyrażenie zgody na wykonanie takiej czynności. Klient wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w systemie komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie do weryfikowania jego tożsamości podczas wizyt w Klubie.
25. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu określonych w punkcie 20, 21, 22, 23, 24 oraz 26 Klub ma prawo wydalenia Członka Klubu, w trybie natychmiastowym
26. Członek Klubu może składać reklamację w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia usług Klub FightSports na piśmie w recepcji klubu. W celu zgłoszenia reklamacji Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, numer karnetu, a także zwięźle przedstawić stan sprawy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych.
27. Korzystanie z maty dozwolone tylko i wyłącznie po uprzedniej zgodzie pracownika recepcji klubu lub trenera dyżurującego.
28. Członek klubu ma prawo do korzystania z sauny po wcześniejszym umówieniu się w recepcji klubu oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
29. 6 to maksymalna liczba osób korzystających w jednym czasie z sauny
30. Członek klubu zobowiązuje się do zmiany obuwia, noszenia i używania ręcznika treningowego oraz nie zdejmowania koszulki podczas korzystania z siłowni i maty.
31. Członek klubu zobowiązuje się do zakończenia treningu 15 min przed zamknięciem klubu.
32. Na salach treningowych obowiązuje całkowity zakaz rozmów telefonicznych.
33. Rzeczy pozostawione w szatni będą regularnie (tj. na koniec każdego dnia) wyrzucane, klub nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne.